Organisatie

-Vereniging

De Statuten en het  Huishoudelijk reglement geven richting aan  het doel, structuur en de organisatie van de vereniging.  De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Jaarlijks legt het bestuur hierin verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de jaarrekening en de nieuwe begroting vastgesteld. De praktische uitvoering van het beleid gebeurt door bestuur, commissies en werkgroepen. De commissies en werkgroepen werken zelfstandig en hebben een afgevaardigde of een contactpersoon in het bestuur.

-Vrijwilligers   

De vereniging draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Alle leden van 21 t/m 75 hebben de verplichting op zich genomen om de noodzakelijke werkzaamheden binnen de vereniging te helpen uitvoeren. De werk wordt meestal in groepsverband – commissies en werkgroepen - op een afgesproken tijd uitgevoerd en wordt door een van de leden van de groep gecoördineerd. Lees hier om welke werkzaamheden het allemaal gaat en wat die inhouden.