Vereniging

De Statuten en het Huishoudelijk reglement geven richting aan het doel, de structuur en organisatie van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Jaarlijks legt het bestuur hierin verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook worden de jaarrekening en de nieuwe begroting vastgesteld. De praktische uitvoering van het beleid gebeurt door bestuur, commissies en werkgroepen. De commissies en werkgroepen werken zelfstandig en hebben een afgevaardigde of een contactpersoon in het bestuur.